Algemene voorwaarden 2022-07-21T08:40:37+02:00

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die aan Snelle
Jongens een opdracht geeft; Opdrachtnemer, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden:

Snelle Jongens Opdracht: de diensten die opdrachtnemer verricht in het kader van een
overeenkomst van opdracht, die gesloten is tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Louter en alleen deze algemene voorwaarden zijn, dus met uitsluiting van welke andere
algemene voorwaarden dan ook, integraal van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen
opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens voor zover van deze voorwaarden expliciet
schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Elk aanbod van opdrachtnemer is vrijblijvend, en kan te allen tijde worden ingetrokken, zelfs
onverwijld na acceptatie ervan door opdrachtgever. Opdrachtnemer kan pas met de uitvoering
van een overeenkomst van opdracht aanvangen, nadat de schriftelijke opdrachtbevestiging met
inbegrip van de van toepassing verklaring der algemene voorwaarden van opdrachtnemer voor
akkoord is ondertekend door opdrachtgever en deze acceptatie door opdrachtnemer is
ontvangen. Indien partijen een voorschotbetaling zijn overeengekomen zal de uitvoering van de
overeenkomst door opdrachtnemer bovendien pas plaatsvinden na ontvangst van het
overeengekomen voorschotbedrag.
3.2 In een offerte of op de website wordt het standaard uurtarief, of welke eenheidsprijs dan ook,
altijd vermeld exclusief BTW, heffingen, vergunningen en exclusief andere bijkomende kosten.
3.3 De totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan eveneens blijken uit andere
feiten en omstandigheden, bijvoorbeeld uit het begonnen zijn met het verrichten van
werkzaamheden door opdrachtnemer voor opdrachtgever.
3.4 Tussentijdse veranderingen in de opdracht, voorgesteld door opdrachtgever, kunnen slechts
dan door opdrachtnemer worden aanvaard, indien daarover volledige overeenstemming is bereikt
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze volledige overeenstemming kan slechts blijken uit
een door beide partijen voor akkoord ondertekend geschrift, waarin ook de eventuele financiële
gevolgen van de wijziging zijn omschreven.
3.5 Het aanbod van opdrachtnemer is op basis van nacalculatie, de daadwerkelijke gewerkte
uren worden in rekening gebracht. De uren worden afgerond naar hele uren.

Artikel 4: Contractduur

4.1 De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen
waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd, dan is dit nimmer als een fatale termijn te beschouwen
voor opdrachtnemer, tenzij die termijn uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale termijn is bestempeld.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Toepassing van de artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7:409 BW wordt bij dezen uitgesloten.
5.2 Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens, bescheiden en/of welke materialen dan ook,
die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende
opdracht, tijdig in de door opdrachtnemer gewenste vorm en op de door opdrachtnemer
gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
5.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van
het aan opdrachtnemer ter uitvoering van diens opdracht ter beschikking gestelde materiaal c.q.
van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens.

Artikel 6: Geheimhouding

6.1 Indien opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar maakt dat opdrachtnemer
geheimhouding dient te betrachten over de opdracht jegens derden, is opdrachtnemer hiertoe
verplicht, behoudens ingeval het voor het goed vervullen van de opdracht naar het oordeel van
opdrachtnemer noodzakelijk is te overleggen met derden, bijvoorbeeld met eventuele derden die
de opdracht daadwerkelijk uitvoeren. In dat geval is opdrachtnemer verplicht voorafgaand
toestemming te vragen aan opdrachtgever.
6.2 Ingeval door opdrachtnemer derden zijn ingeschakeld ter uitvoering van (een deel van) de
opdracht, zal door opdrachtnemer aan dezen dezelfde geheimhoudingsverplichting worden
opgelegd, als waaraan opdrachtnemer zelf eventueel jegens opdrachtgever gebonden is.

Artikel 7: Beëindiging overeenkomst van opdracht

7.1 De overeenkomst van opdracht kan door beide partijen tussentijds worden beëindigd door
opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opgezegd dient te worden
tegen de eerste van een maand.
7.2 Ingeval een overeenkomst van opdracht wordt beëindigd door opzegging, is opdrachtgever
jegens opdrachtnemer verplicht het tot het moment van opzegging verschuldigde honorarium
binnen 14 werkdagen na factuurdatum aan opdrachtnemer te voldoen.
7.3 Ingeval van aan opdrachtgevers zijde ontstane liquidatie, en/of (aanvrage van) surséance van
betaling of faillissement, beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is
opgeheven, schuldsanering, enigerlei omstandigheid waarin niet meer vrij over het vermogen kan
worden beschikt, of van welke soortgelijke omstandigheid dan ook, staat het opdrachtnemer vrij
om de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.4 Ingeval opdrachtnemer gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zijn de vorderingen van
opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk na de ontbinding opeisbaar. In dat geval is
opdrachtnemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor
ontstaan.
7.5 Indien de opdrachtgever beslist de opdracht te annuleren, binnen een termijn van twee weken
voordat de overeengekomen opdracht zou gaan starten, wordt er 50% aan annuleringskosten in
rekening gebracht, Bij annulering binnen zeven dagen voor de overeengekomen opdracht is ten
hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit
artikel gaat in na de 7e dag van de bevestigingsmail.

Artikel 8: Betaling en incasso

8.1 De betaling dient contant of per pin te gebeuren direct aan het einde van de opdracht, tenzij
schriftelijk anders is afgesproken. Opdrachtnemer behoud het recht 3% meer van het totaal
factuurbedrag aan te rekenen indien opdrachtgever de dag van de verhuizing niet contant betaald
i.v.m. transactiekosten.
8.2 Wanneer vooraf schriftelijk is afgesproken dat de betaling door opdrachtgever ook per factuur
mag betaald worden, dan dient dit voor de 1e keer voor uitvoerdatum overgemaakt te zijn. Bij de 2e
afname van diensten uitgevoerd door opdrachtnemer, mag de betaling binnen 12 dagen na
factuurdatum overgemaakt worden, op de wijze als is aangegeven op de factuur.
8.3 Indien betaling later plaatsvindt dan de in het vorige lid van dit artikel opgenomen
betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
8.4 Indien opdrachtgever jegens opdrachtnemer in verzuim is in welke nakoming van zijn
verplichtingen dan ook, komen alle redelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke incassokosten
voor rekening van opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten
worden eveneens verhaald op opdrachtgever.
8.5 Opdrachtgever is bovendien de wettelijke rente verschuldigd over al hetgeen opdrachtnemer
te vorderen heeft van opdrachtgever gedurende de periode vanaf de datum waarop het verzuim
is ingetreden tot het moment waarop algehele betaling van het verschuldigde zal hebben
plaatsgevonden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie, inclusief parkeer,
vervoerruimte, vergunningen en ontheffingen voor de verhuiswagens, verhuisliften en personeel
zodanig te organiseren en de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat de
opdrachtnemer in staat wordt gesteld de opdracht schadeloos en binnen aanvaardbare
omstandigheden uit te voeren, tenzij anders schriftelijk afgesproken.
9.2 De opdrachtgever dient zelf vergunningen en ontheffingen voor de opdracht aan te vragen bij
de gemeente (dit kan via de digitaal loket en dient meestal 10 dagen van tevoren worden
aangevraagd). Indien dit niet het geval is, mag opdrachtnemer de opdracht
weigeren of gebeurt de opdracht op risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is nimmer
aansprakelijk voor gevolgschade hierdoor en kosten door nalatigheid van de opdrachtgever
zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn en dienen per direct betaald te worden vanaf de
datum waarop de kosten en schades zijn ontstaan.
9.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze
schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie
en/of ondeugdelijke materialen.
9.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever,
en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke
aanspraken van derden.
9.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van opdrachtgever.
9.6 De opdrachtgever heeft een verplicht eigen risico van 250,- (tweehonderdvijftig) euro per
schade, indien de schade is veroorzaakt door opdrachtnemer.
9.10 In geval van schade dient de opdrachtgever in aanwezigheid van de verhuizers deze schade
te specificeren en dit schriftelijk vaststellen en te communiceren met het hoofdkantoor. De
aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers en indien deze niet schriftelijk is
vastgesteld.
9.11 Opdrachtgever mag onder geen beding aan schuldvergelijk doen. Factuur dient ten alle tijd
te worden vereffend ongeacht er schade is ontstaan. Schade dient achteraf geregeld te worden.
9.12 Schade aan planten, aquariums, dieren, trapzalen, antiek en vloeren blijft uitgesloten van de
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. Schade aan huisraad welke in dozen passen maar niet
ingepakt zijn, blijft ook uitgesloten van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. Elektronica
dient in originele verpakking vervoerd te worden, als opdrachtnemer elektronica vervoerd zonder
originele verpakking, blijft dit ook uitgesloten van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer
(Indien anders in de opdracht overeengekomen).
9.13 Bij schade dient opdrachtgever ten alle tijde de originele bon te sturen. Wanneer de originele
bon niet beschikbaar is, dient opdrachtgever bij de leverancier een waarde bewijs op te vragen.
9.14 Bij takelen is het noodzakelijk dat wij bij de hijsbalk kunnen, dit is uw verantwoordelijkheid.
Takelen is ook altijd op eigen risico. Alle schades ten gevolge van takelen zijn volledig voor
rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegang van de
verhuishaak evenals een vrije doorgang voor de gehele inboedel die verhuisd dient te worden. Bij
gebruik van verhuisliften is uw inboedel wel verzekerd.
9.15 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat
enige schadevergoeding kan worden geëist, ingeval van overmacht, staking, lock-out, brand,
oorlog, mobilisatie, overstroming en andere natuurrampen, of elke oorzaak van vertraging
onafhankelijk van de wil van de verhuisfirma.

Artikel 10: Verbod overname personeel

Het is opdrachtgever verboden gedurende de periode waarin opdrachtnemer werkzaamheden
voor opdrachtgever verricht alsmede gedurende een periode van 12 maanden na afloop daarvan,
een of meer personeelsleden van opdrachtnemer in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik
te maken van hun diensten op straffe van betaling aan opdrachtnemer van een vergoeding van
€ 5000,- onverminderd het recht van opdrachtnemer om nakoming te vorderen.

Artikel 11: Toepasselijk recht forumkeuze

11.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen alvorens een beroep te doen op de rechter
zich tot het uiterste inzetten om tot een overeenstemming te komen.